Projecte districte “A la plaça!”

“A la Plaça!”, el projecte del Districte 6 de Badalona

La iniciativa s’encabeix en el marc del procés comunitari que es desenvolupa en el districte 6 de Badalona, liderat  pel Consorci de Badalona Sud i l’Ajuntament de Badalona. L’arribada al 2014 del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) al territori suposa un impuls al procés comunitari iniciant un procés de investigació participativa de coneixement compartit sobre el territori, detectant  cinc gran àmbits de treball comunitari (convivència, educació, salut, ocupació i gènere). En base a aquest coneixement compartit es convoquen dues sessions de treball amb els protagonistes (Administració, recursos tècnics i ciutadania) d’on s’extreu un diagnòstic de necessitats per àmbits que permet començar a treballar en la programació comunitària. La programació comunitària és una proposta d’acció per la millora de la realitat existent i el desenvolupament d’experiències innovadores que permetin un ús racional i responsable dels recursos i la participació activa de la ciutadania, contribuint a millorar la convivència i la cohesió social al territori. La programació contempla dues vessants:

  1. La millora d’allò existent al territori. Definint estratègies per com organitzar millor tot allò que ja s’està desenvolupant.
  2. L’execució d’un projecte innovador, que aglutini totes les entitats, serveis i recursos del territori, i que afavoreixi de forma global al districte.

El projecte innovador i aglutinador basat en el treball col·laboratiu entre ciutadania, recursos tècnics i  Administració, transversal a tots els àmbits i que vol esdevenir una nova forma de treballar en comú al territori és A la plaça! Dinamització a l’espai públic per a la promoció de la convivència.

La posada en marxa del projecte rep un impuls gràcies la partida econòmica de deu mil euros que l’àrea de Participació, Convivència i Mediació de l’Ajuntament de Badalona, a meitats de l’any 2016, posa a disposició de cada districte per a projectes socials participatius. Al Districte 6, la Comissió Permanent del Consell d’Entitats és l’espai per a decidir a què es destinarà aquest pressupost i després d’un procés de reflexió entre diferents recursos tècnics del territori i de la pròpia Comissió Permanent es decideix destinar la partida econòmica al projecte A la plaça! Dinamització a l’espai públic per a la promoció de la convivència.

La iniciativa, que s’ha dissenyat al llarg de l’últim trimestre de 2016 i s’ha iniciat només començar el 2017, sorgeix doncs de l’anàlisi de la feina realitzada durant els mesos de la diagnosi comunitària i de la reflexió realitzada entre la Comissió Permanent i les entitats socioeducatives, sent un projecte basat en la dinamització de l’espai públic com a espai de convivència i especialment dirigida al jovent, tot i que també s’incidirà en les persones adultes i gent gran. El projecte vol donar continuïtat a experiències de promoció de la convivència que ja s’han desenvolupat al territori, com és el cas de l’Escola Oberta d’Estiu o les celebracions del Sant Jordi o el 8 de març, activitats realitzades a partir de la col·laboració de les entitats socioeducatives del districte centrades en la dinamització de l’espai públic.

A la plaça! compta amb la combinació de tres tipus d’accions o petits projectes:

A.- Projecte Recrear: Investigar, experimentar i viure l’espai públic. Accions dinamitzades per agents externs destinades a joves i infants per tal d’enfortir l’oferta socioeducativa. Es tracta d’un projecte participatiu d’investigació i experimentació per a infants i joves amb l’objectiu de viure amb els cinc sentits l’espai públic a través de la dansa, el teatre, el circ, l’art urbà i la percussió. També consta d’un taller dirigit dones grans on el fil conductor de la proposta passa per la construcció col·lectiva de la memòria històrica del barri.

B- Accions proposades i dinamitzades des de les pròpies entitats, recursos del territori i espais de treball existents. Engloben tant activitats que formen part de la quotidianitat de les entitats realitzades a la plaça, iniciatives conjuntes entre serveis i entitats i accions comunitàries que ja venen desenvolupant-se en el territori. Aquestes són una mostra de les propostes inicialment plantejades:
– Tardes de joc al carrer: organitzades entre les entitats socioeducatives i dirigides al     conjunt d’infants d’aquestes entitats on s’hi podran sumar els infants i joves no vinculats a cap recurs socioeducatiu.
– Serveis i recursos al carrer: Per tal de visualitzar els serveis i positivitzar l’ús de l’espai públic aquests realitzaran activitats ordinàries a la plaça, per exemple: classes de castellà i català al carrer o taller de cuina a la plaça.
– Dinamització esportiva: a partir de plans d’ocupació.
– Accions comunitàries que esdevinguin moments amb una important càrrega simbòlica. En podria ser exemple la celebració del 8 de març.

C- Accions d’arranjament de l’espai públic: El projecte A la plaça! ha de tenir un impacte transformador en la realitat de l’espai i del veïnat, agrupant el major nombre d’actuacions: des d’activitats socioeducatives a petites actuacions de millora urbana i civisme (adequació del mobiliari urbà, jardineria …)

A nivell organitzatiu, la Comissió Permanent del Consell d’Entitats és l’encarregada de fer el seguiment general del projecte, i per qüestions més operatives i estratègiques existeix un Grup Motor format per educadors/es d’entitats socioeducatives, persones tècniques del Consorci i un membre de l’equip ICI.